Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); DECE Yazılım A.Ş. (“Şirket”) ile, DECE’ya ait bulut tabanlı servis platformlarını kullanma maksadıyla sisteme kaydolan kullanıcı arasında akdedilmektedir (“Kullanıcı”). Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

2.1 İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, MOBIDI ve GEODI servisinden faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından MOBIDI ve GEODI’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.


2.2 MOBIDI; kurum ve kuruluşların saha denetimine, faaliyetleri belgelemesine, veri toplaması, aktarması ve düzenlemesine yardımcı, saha ekipleri ile ofis/merkez arasında iletişim, koordinasyon ve elektronik belge transferine özgülenmiş, mobil erişime izin veren bir mobil ekip yönetim uygulamasıdır. GEODI; doküman, rapor, fatura, yazışma, çizim, proje vb. belgelerin bulut sistemi üzerinde arşivlenmesi, paylaşılması ve kullanıcının amaçları doğrultusunda düzenlenmesi faaliyetlerine özgülenmiş, mobil ve masaüstü erişime izin veren bir kurumsal içerik yönetim sistemidir. MOBIDI ve GEODI sistemlerinin kullanımına ilişkin olarak www.dece.com.tr, www.decesoftware.com, www.mobidi.com, www.arşiv.io (“Site(ler)”) adresli ve Şirket tarafından yönetilen web sayfaları mevcuttur. GEODI ve MOBIDI, işbu sözleşmede bir arada kastedilecek ise “Platform” terimi kullanılacaktır.


2.3 MOBIDI ve GEODI sistemlerinin kullanımına ilişkin olarak Sitelerde Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar ile işbu Sözleşme’ye ek olarak sunulan Kişisel Verilere İlişkin Açıklama ve Rıza Metni de işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Platform’u buluta üye olup kullanacaktır. Kullanıcı, Platform’u kullanabilmek için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Platform’a bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile ilgili hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı tarafından Platform’a erişim; e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup, Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, Platform’u yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Platform ile Siteler’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Platform’u; üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Platform’u kullanması için yeni kullanıcılar tanımlayabilir. (“Yeni Kullanıcı”) Yeni Kullanıcı’nın kim olacağı ve Platform kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yeni Kullanıcılar’ın Platform’u kullanmasından sorumlu olup Yeni Kullanıcılar’ın Platform’a erişimini her zaman kontrol edecek ve Yeni Kullanıcı’nın Platform’a erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yeni Kullanıcı arasında Platform’a erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde, Yeni Kullanıcı’nın Platform’a veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik, Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğuna ve sonuçlarına ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.8 Kullanıcı, Şirket’in veya Platform’un üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Platform’un,veya ilgili hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Platform’dan faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Platform’un barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Platform’un çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı, Platform’u kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Platform içinde belirtilecektir.

3.10 Kullanıcı, Platform’a yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

3.11 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK”) ve ilgili mevzuata, “Kişisel Veriler Aydınlatma Metnine” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına” uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır. Bu kapsamda Kullanıcılar, Platform’a yükledikleri İçerikler’den bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından Şirket, KVKK uyarınca Veri İşleyen sıfatını haizdir. Kullanıcının kendi hesabındaki İçerikler’i paylaşmayı talep etmesi halinde Şirket; Kullanıcının kendi hesabındaki İçerikler’i diğer kullanıcılarla paylaşabileceğini, ve bu paylaşımdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder. Şirket, Kullanıcı’nın kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, sistemi iyileştirmek amacıyla toplayabilir ve söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir.

3.12 Platform’a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek; Platform yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.13 Kullanıcı’ya Platform üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları, teamviewer, e-posta veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda, Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere, Platform’u amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Platform üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Platform’un kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Platform üzerinden erişilen veya Platform’a ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da, Platform üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Platform üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.14 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Kullanıcı tarafından Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Platform kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.16 Kullanıcı Platform’a girdiği İçerikler’i Platform üzerinden dilediği zaman silebilecektir. Üyeliği sona ermiş Kullanıcı, madde 7.6’da belirtilen haller hariç olmak üzere, hesabına erişim sağlayamayacaktır.

3.17 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme, Platform kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Platform’dan ancak; Platform ve Siteler’de beyan edilen ücretleri, ödeme koşullarına uyma suretiyle tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Sözleşme ile, Şirket tarafından Kullanıcı’ya 14 gün ile sınırlı olmak üzere ücretsiz deneme süresi verilmektedir. Ücretsiz deneme süresinde, Kullanıcı’nın Platform’a sınırlı sayıda kayıt yapma hakkı vardır. Bu sınırlı sayı, Platform’da belirtilecektir. Ücretsiz deneme sürecinin başlatılması için; Kullanıcı’nın herhangi bir ödeme yapması gerekmemekte, ancak Kullanıcı’nın kredi kartı bilgilerini içeren üyelik işleminin tamamlanması gerekmektedir. 14 günlük deneme süresinin sonunda üyeliğini sona erdirmeyi talep edenler hariç olmak üzere Ücretsiz deneme süresinin sona erdiği gün, Kullanıcı’nın ücretli üyelik kaydının başladığı gündür. Bu günden itibaren, Kullanıcı Platform sistemini kullanması karşılığında belli bir ücret ödeyecektir.

4.3 Platform’u kullanma karşılığı ödenecek ücretler, ödeme koşulları, paketler, indirimler ve fiyat güncellemeleri; Siteler ve Platform’da duyurulacaktır. Şirket’in bu kalemlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.4 MOBIDI üyeliklerinde; Kullanıcı “kullandıkça öde” sistemine dahildir. Bu sistem uyarınca, Kullanıcı sisteme yaptığı 1 (bir) kayıt başına 1 (bir) TL ödeyecektir. Ödemeler; her ay 1 (bir) kere olmak üzere yapılacaktır. Ödeme günü; ücretli üyelik kaydının yapıldığı gün esas alınmak üzere, takip eden her takvim ayı için aynı gündür. Bazı aylarda mevcut olmayan (31. Gün, 30. Gün) günler yerine, o ay için içinde bulunulan ayın son günü esas alınacaktır. Kullanıcı, önceki ödeme gününden itibaren yaptığı kayıt sayısı karşılığı ücreti ödeyecektir.

4.5 Kullanıcının bir ödeme gününden diğer ödeme gününe dek geçen ay içerisinde MOBIDI sistemine herhangi bir kayıt yapmaması durumunda, kullanıcının ödeme yapması gerekmez. Ancak, 3 ay üst üste kayıt yapmayan Kullanıcı, 4. ay ve devamında gelen aylarda 100 TL cezai şart ödeyecektir. Kullanıcının ödeme ayı içinde 1 (bir) kayıt yapması halinde, sadece o ay için cezai şart ortadan kalkacaktır. Kullanıcı bir kere cezai şart ödedikten sonra, sonraki ödeme aylarında MOBIDI sistemine kayıt yapıp cezai şart ödememiş olsa bile, tekrar kayıt yapmadığı her ay için, “3 ay üst üste kayıt yapmama” şartını beklemeden doğrudan cezai şart ödemek zorundadır.

4.6 MOBIDI üyeliğinin iptal edilebilmesi için; en geç sonraki ödeme gününden 1 (bir) işgünü evvel iptale ilişkin ihbarın Şirkete yapılması gerekmektedir, aksi halde aylık üyelikler kendiliğinden yenilenecektir. Üyeliğin ödeme dönemi içinde iptal edilmesi halinde, o aya ilişkin kullanım bedelinin tamamı ödenecektir. Ön ödeme sisteminde yapılan ödemenin, üyelik iptali sebebiyle iadesi yapılmayacaktır.

4.7 GEODI üyeliklerinde; Kullanıcı, kullandığı disk alanının dahil olduğu “veri dilimi” karşılığı ücret ödeyecektir. Veri dilimleri, üyelik tipleri ve Kullanıcı tarafından ödenecek ücret, Siteler ve Platform’da belirtilecektir. Şirket’in, veri dilimleri ve ücretlerini değiştirme hakkı saklıdır. Disk alanı; Kullanıcının sisteme sunduğu veri ile Şirket tarafından bu verinin düzenlenmesi için kullandığı verinin toplam alanıdır. Kullanılan disk alanının mevcut veri dilimini doldurup bir üst veri dilimine geçmesi halinde, Kullanıcı’nın bir üst dilimden faturalandırılmayı kabul ettiği varsayılır.

4.8 Sadece GEODI için geçerli olan aylık üyeliklerde ödemeler; her ayın aynı günü peşin olarak yapılacaktır. Ödeme günü; ücretli üyelik kaydının yapıldığı gün ilk ödeme günü olmak ve esas alınmak üzere, takip eden her takvim ayı için aynı gündür. Bazı aylarda mevcut olmayan (31. Gün, 30. Gün) günler yerine, o ay içinde bulunulan ayın son günü esas alınacaktır. Aylık üyeliğin iptal edilebilmesi için; en geç sonraki ödeme gününden 1 (bir) işgünü evvel iptale ilişkin ihbarın Şirkete yapılması gerekmektedir, aksi halde aylık üyelikler kendiliğinden yenilenecektir. Üyeliğin ödeme dönemi içinde iptal edilmesi halinde, o aya ilişkin kullanım bedelinin tamamı ödenecektir. İptal için gereken ihbar süresinin geçirilmesi ve sonrasında üyeliğin iptal edilmesi halinde, sonraki aya ilişkin kullanım bedelinin tamamı ödenecektir.

4.9 Sadece GEODI için geçerli olan yıllık üyeliklerde ödemeler; her yıl peşin olarak yapılacaktır. Ödeme günü; üyelik kaydının yapıldığı gün ilk ödeme günü olmak ve esas alınmak üzere, takip eden her yıl için aynı gündür. Yıllık üyeliğin iptal edilebilmesi için; en geç sonraki ödeme gününden 14 (on dört) işgünü evvel iptale ilişkin ihbarın Şirkete yapılması gerekmektedir, aksi halde yıllık üyelikler kendiliğinden yenilenecektir. Yıllık üyelikte, Kullanıcı’nın mevcut veri dilimini doldurup üst veri dilimine geçmesi halinde, o ödeme yılının sonuna kadar olan süre karşılığı yeni veri diliminin kullanım bedeli ödenecektir.

4.10 Şirket, söz konusu ücretleri, dilimleri ve kullanım şartlarını hakkaniyete uygun bir şekilde tek taraflı olarak güncelleyebilir.

4.11 Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler, Kullanıcı’nın üyeliğine ve ödemesine ilişkin işlemler ile banka entegrasyonuna ilişkin güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı, hesap ve ödeme bilgilerini saklayabileceklerdir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Platform’u kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platform’da mevcut hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e, Kullanıcı’nın Platform’a erişimi, Platform’u kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde MOBIDI üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Platform kapsamındaki MOBIDI ile GEODI, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket, Platform’u kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2 Kullanıcı, platform üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3 Kullanıcı, Platform’a erişim ve erişim kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı; Platform kullanımı sonucu üçüncü kişiler tarafından öne sürülebilecek her türlü iddia ve talepten Şirket’i bağışık kıldığını, Şirket’in bu ve benzeri durumlarda hiçbir müteselsil yahut müşterek hukuki sorumluluğunun olduğunu ileri süremeyeceğini kabul eder. Kullanıcı; Platform kullanımından doğan dava, soruşturma, kovuşturma, tahkim, arabuluculuk vb. yargılama faaliyetlerinde yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil her türlü maddi/mali hak/alacak/tazminatı Şirket’e rücu etme hakkından feragat ettiğini kabul eder.

6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve Taraflar’dan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflar’dan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine, 14 (on dört) gün önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde işbu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Platform’u kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmayacaktır.

7.5 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

7.6 Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin feshedildiği hallerde, yasal nedenlerle engellenmiş olmadıkça ilk 6 (altı) ay içerisinde İçerik'e erişim talebinde bulunabilecektir.

7.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 2 (iki) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Platform kapsamında belirtilecektir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcı ile, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Platform’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. E-mail adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

8.4 İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak olup; Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.