KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA ve RIZA METNİ

DECE Yazılım A.Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web sitemizi, uygulamalarımızı veya hizmetlerimizi kullanan bütün kullanıcıların dikkatine sunmaktadır.

DECE Yazılım A.Ş., işbu Açıklama ve Rıza metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

DECE Yazılım A.Ş. ile paylaşılan kişisel veriler, DECE Yazılım A.Ş. gözetimi ve kontrolü altındadır. DECE Yazılım A.Ş., yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunmaktayız.

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta 6698 sayılı KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Bu asli kaynağa ek olarak; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kişisel verilere ilişkin hukuki çerçeveyi çizmektedir. Kullanıcılara ait kişisel veriler, bütün bu mevzuat hükümleri çerçevesinde, tamamen hukuka uygun yöntem ve sonuçlar ile toplanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

www.dece.com.tr, www.decesoftware.com, www.mobidi.com, www.arsiv.io adresli internet sitelerimiz veya MOBIDI ve GEODI adlı bulut tabanlı hizmet uygulamalarımız aracılığıyla paylaşılan veriler; sadece kullanıcıların rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir. Yöntem olarak, kullanıcı tarafından izin verilmeyen herhangi bir kişisel veriye erişim sağlanması mümkün değildir.

3. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar

Kullanıcılara ait kişisel verilerin işlenmesi ve paylaşımı, ancak kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere; kullanıcının izni haricinde kişisel veriler mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılabilir.

DECE Yazılım A.Ş., taahhüt edilen hizmetleri sağlayabilmek ve kalitesini arttırabilmek için üçüncü kişilere veri aktarımı yapma hakkını saklı tutar. Bu tip veri aktarımlarında, hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden DECE Yazılım A.Ş. sorumlu değildir.Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

• iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• “Mesafeli Satış Sözleşmesi” adı ile akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve mevzuat hükümleri uyarınca tarafımıza yüklenmiş olan yükümlülükleri ifa etmek akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
• kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• kullanıcılara daha iyi bir bulut hizmeti deneyimini sağlamak,
• kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla, kullanıcı ve kullanıcı çevresi analizleri yapmak,
• anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirebilmek,
• hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
• dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanıcıların hakları:

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a. işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. işlenmişse bilgi talep etme,
c. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e. eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde DECE Yazılım A.Ş. tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum. İşbu yazı, KVKK'nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma (açık onam) yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.